lunes, junio 04, 2007

Incinerar fangs de depuradora en la indústria del ciment

Catalunya 2 de juny

Valoracions al document “Proposta d’informe de valoració del resultats de les proves mediambientals d’utilització de combustibles alternatius derivats de llots secs de depuradores d’aigües urbanes a forns de fabricació de clinquer” (Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Direcció General de Qualitat Ambiental)

Antecedents

Ecologistes en Acció s’ha oposat, des d’un principi, a les proves destinades a incinerar fangs de depuradora en la indústria del ciment. Per una banda, cremar fangs de depuradora suposa el malbaratament d’un recurs com són els fangs de depuradora, amb un elevat contingut en matèria orgànica i nutrients i altres compostos químics sovint contaminants, la finalitat natural dels quals hauria de ser el seu ús com a fertilitzant, prèviament compostats per minimitzar els riscos sanitaris derivats de la seva manipulació i la generació de males olors. Per altra banda, la concepció de les proves d’incineració de fangs comentades al document publicat, tal com s’han plantejat, suposen, segons el nostre punt de vista, un enfocament totalment esbiaixat de les mesures que necessita una gestió sostenible i moderna dels fangs de depuradora.

Anàlisi del document

El document està estructurat en dos grans apartats, en primer lloc, la determinació de les emissions associades a la substitució del coc per fangs de depuradora i, en segon lloc, l’anàlisi de les emissions de CO2 associades a la substitució i la seva comparativa amb el cas d’utilització íntegra de coc de petroli.

Respecte la primera part, el document conclou que la substitució parcial de coc per part de fangs no suposa un increment notable de l’emissió dels contaminants atmosfèrics més habituals, tot i que en alguns casos s’observa un cert increment. En qualsevol cas, pensem que el coc de petroli és un dels combustibles més contaminants que existeixen, de forma que la comparativa amb un residu teòricament més net com els fangs de depuradora és, en qualsevol cas, molt discutible. Sens dubte, la conclusió de l’estudi seria que el coc de petroli hauria de ser eliminat com a combustible industrial. Per últim, assenyalar que el nivell de dispersió de les dades d’emissió obtingudes per a diferents contaminants és molt elevat, cosa que posa en dubte que es puguin treure conclusions estadísticament vàlides. Com s’expliquen els canvis tan bruscos que hi ha en les emissions mensuals per a diferents contaminants, un cop feta la substitució per fangs de depuradora? Aquests canvis, que en alguns casos suposen duplicar o reduir a la meitat les emissions totals, denoten una variància que no permet cap comparació que superi un test de significança estadística (veure, per exemple, les corbes presentades a les pàgines 10-13 a partir de l’inici de les proves amb llots).

La segona part encara presenta més mancances des del punt de vista científic. En aquesta part es fa una anàlisi de les emissions de CO2 associades a les diferents operacions implicades en l’obtenció dels diferents combustibles. Es tracta clarament d’una anàlisi totalment esbiaixada per donar uns resultats que justifiquin la incineració dels fangs per sobre de qualsevol alternativa. Alguns detalls que demostren aquesta visió parcial són:

  • La situació particular que es considera per a l’obtenció del coc, procedent de Mèxic, el transport marítim, etc. És que en la producció de ciment no es pot utilitzar un combustible més net o, si més no, més proper?
  • El fet gravíssim de considerar que el fang assecat ja s’obté així. Aquesta visió parcial està destinada a decantar favorablement el fet de cremar els fangs. Sembla que l’informe oblidi que assecar fangs és una operació molt costosa, tant tecnològicament com ambiental, ja que implica un elevadíssim consum d’energia que ningú s’ha entretingut en calcular:
1 tona de fangs tal com s’obté, suposant un 20% de matèria seca, significa 800 kg d’aigua. Segons l’informe el contingut en humitat del fang assecat és de l’ordre del 5%, la qual cosa suposa que per obtenir el fang assecat s’evaporen uns 750 kg d’aigua. Considerant només el calor latent de l’aigua, això significa que caldran 2260 kJ/kg · 750 kg = 1695000 kJ/tona de fangs. Suposant que s’utilitzi gas natural per a l’evaporació de l’aigua i considerant també que el calor de combustió del metà és de 213 kcal/mol i que l’eficiència de transmissió del calor és del 50%, això significa que calen uns 60 kg de metà per tona de fangs humits que es vulguin assecar, cosa que suposa l’emissió d’aproximadament 170 kg de CO2 per tona de fangs humits. Donat que 1 tona de fang assecat prové d’aproximadament 5 tones de fang humit, això significa que obtenir 1 tona de fang sec (la base de càlcul utilitzada a l’estudi) implica emetre a l’atmosfera uns 850 kg de CO2/tona de fang sec.

En qualsevol cas, considerem que aquest darrer aspecte és tan significatiu respecte la resta de quantitats calculades en les diferents operacions de gestió que invalida qualsevol altre aspecte de l’anàlisi d’emissions de CO2 presentada.

Conclusions

Per aquests motius, ens manifestem clarament en contra de l’ús de fangs de depuradora com a combustibles per a la fabricació del ciment i proposem les següents alternatives:

  • L’eliminació de la via d’incineració per als fangs de depuradora, ja sigui en la indústria del ciment o qualsevol altre instal·lació.
  • La realització d’una anàlisi completa dels impactes ambientals que suposen les instal·lacions d’assecatge tèrmic com a via de gestió dels fangs a les depuradores, i la seva comparativa amb altres tecnologies.
  • La substitució total o parcial del coc de petroli en la indústria del ciment per altres combustibles més nets.
  • En qualsevol cas, la redacció urgent d’un Pla de Gestió dels fangs de depuradora de Catalunya, on es prioritzin les polítiques de descontaminació en origen dels fangs de depuradora i on els principis de valorització material en forma d’adob estiguin jeràrquicament per sobre de la “valorització energètica” com s’està fent amb altres residus orgànics.
  • Finalment ens preguntem si és licit afavorir empreses privades, en aquest cas cimenteres donant un combustible assecat prèviament per empreses de titularitat pública.

12 comentarios:

Anónimo dijo...

cellulite cream tips remove cellulite information [URL=www.ezinearticles.com/?The-Best-Cellulite-Cream&id=498154"]cellulite cream[/URL] get rid of cellulite ways of getting rid of cellulite

Anónimo dijo...

lwjmmmjaqddoklpgr [url=http://bit.ly/elancreditcard]elan credit card[/url] Idfpzycrydsasyu

Anónimo dijo...

Thank You for being the member of this website. Please allow me to have the chance to show my satisfaction with HostGator web hosting. They offer professional and instant support and they also offering numerous [url=http://adf.ly/213105/thankyou-hostgator ]HostGator coupons[/url].

I appreciate HostGator hosting, you will too.

http://headtofitness.com/forums/member.php?u=192453

Anónimo dijo...

[b][url=http://www.saleuggbootsstore.co.uk/]ugg boots uk[/url][/b] There is a explanation the Neverfull line continues to be so well known among the LV loyalists, along with the Damier wonderfully exemplifies it. Whilst basic and sensible, this timeless Louis Vuitton purse boasts just the correct quantity of chic type to show heads. Subtle still fashionable, the two-tone checkerboard design enhances a wide variety of ensembles, transitioning smoothly from working day to evening.

[b][url=http://www.bestlouisvuittonukstore.co.uk/]louis vuitton outlet[/url][/b] Users have the opportunity to come back back again up having a certain classification which may administer cash to acquire a greater education, new car or perhaps a wedding fund. This truly is some factor which might be created multifunctional as well as the styles which can be adaptable suggest this. Jointly even though working with advancement and completely transform of your respective customer will be the development and alteration through the software program furthermore.
You could have a concern that you not conscious of. You could potentially have digestive troubles, foodstuff allergy symptoms, gluten intolerance, or any quantity of other troubles like menopause or an undiagnosed sickness that's acquiring inside your strategy for achievements. Complete Short article. seven) It ought to come to feel fantastic - specially afterward. This type of stretch routine should make you truly feel just as if your posture is quickly far better you should feel much better - simply because your body moves a lot of easier extra fluidly. You ought to almost think that you could potentially rip the cover off a ball when you have been to hit one soon after your golfing conditioning stretch routine..

[b][url=http://www.bestlouisvuittonukstore.co.uk/]louis vuitton uk[/url][/b] A lot of indivuals have complained about the "burn in effect" even though. This happens any time a monitor broadcast the identical impression for a prolonged stretch of time and also the picture is permanently burned in within the display screen. But this doesn't mean it should last permanently and may ultimately fade away inside of a just a matter of times.
If a tailor made handbag is your weakness plus your eyes pop up just about every time you see 1 hanging over a beautiful arm, get it from handbag artists on the internet at its incredibly most effective and inexpensive charges. The online retail outlet provides a gradual grip on all of that is crisp, the most recent trend and definitely wonderful artist wholesale handbags. If you are looking for wholesale handbags, you may enormously fuss around the online store's profuse checklist of amazing prime advertising purses and designer purses..

[b][url=http://www.shoesonlinesales.co.uk/]louis vuitton shoes[/url][/b] Weather to select to acquire a colourful entire world or not is relied on oneself, our discounted Louis Vuittononline outlet keep will always be here on your coming. Our affordable LV sale celebration in addition has prepared quite a few exclusive presents for yourself to choose. Now it鎶?the proper time for you to take your act..

Anónimo dijo...

[url=http://www.goldentatejersey.com/]Golden Tate Jersey[/url]

Since this is a fact of life, you may as well develop some skills on how to handle problems in life The scholars in the Church or the accompanying hegemony who developed the Scale of Nature needed to provide their missionaries and mercenaries with justification to destroy all life and art they found Understand and Know What You do Well and LikeYou must really look at the activities you like to do and find a business that allows you to do them

[url=http://www.andrewluckjerseys.us/]Andrew Luck Pink Jersey[/url]

) Organize all of your files and foldersFinding the bicycling top that could be perfect for you might entail a bit of study and perhaps a whole lot of sizing sessions, but in the final outcome, a person will definitely not regret paying out the cash It's good to feel good! 5) HEALING IN GOD'S WORD Meditate on scriptures that enhance your trust in God We know that once the 7 year Tribulation starts, that it will run for a full 7 years

[url=http://www.officialbearsjerseystore.com/]Brian Urlacher Jersey[/url]

Anónimo dijo...

Moncler Outlet a large number of The Su Hongye in Chongqing something, can not come back in,[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler outlet[/url] wrote that the daughter decide, so long as she said [url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler outlet[/url] the research. the foreign flavor of the new people are very against [url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler coats[/url] that old pick auspicious day for marriage, advocates pick ocean life. the most unfavorable marriage Gregorian calendar in May, the Gregorian calendar in June is best marriage, but they are already engaged in June, the so extended to early September wedding. It is stated an excessive amount of attention to date,Monday 23 is a good day for marriage, especially on Wednesday; 4,561 days just like a bad day, as a result they pick on Wednesday smiles: must have been that guy to leave Yuen Long Cao tricks. Mei smiles: short, you hate the European students, pattern names up. Chosen to obtain married that Moncler Outlet Wednesday, the elements is much like summer, hot interest. The way in which I wanted, Jiao days Fortunately, today I didn't do groom. The church was air-conditioned, Ts wearing a black wool dress, too busy sweating, I think he white collar having a ring, to obtain another yellow sweat soaked and soft. I afraid the entire of his plump body In Khan, the way the candle right into a pool of oil. Miss Su is also tight ugly. line up in the wedding, bride and groom smiling face, no expression of Ku Buchu, all unlike the dry wedding, but rather no, this is not on the scaffold, is a, is, like Moncler Boots a public host to pickpockets signs with punishing those hardened criminals in the face. I happen to believe that I own wedding ceremony, under those thousands of Kui Kui like to be inevitable cracked pickpockets. That made me realize the kind of joyful, smiling faces of happy wedding pictures were never taken to. find! Great find! I am thinking about is to observe how you like her within 24 hours. avoided her not to see, just say a few words with Miss Tang - chien hop heavy heart that, like truck unloading the parcel the following smash gravitropic only strange Xinmei won't hear - was a bridesmaid your day, saw me and Moncler Scarf inquired about not to fight, said the ceremony complete line, we sprinkle colored paper Fou new body, when, and only I won't have hands, afraid that I go ahead and take opportunity to throw hand grenades, nitrate sulfuric acid spill. She asked me later on plans, I told her to go Sanlv University. I believe she might not wish to hear your name, and so i did not mention a word you.

more information you can go to http://www.giubbotti-moncleroutlet.com

[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler outlet uk[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]monclet clothing[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler store[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler women[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler gamme bleu[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler sweater[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler online shop[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]monclet[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler outlet zone[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler coats[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler down jacket[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler grenoble[/url]

Anónimo dijo...

Veste Moncler Sale Veste Moncler Sale , dH2tdBrOSi
Veste Moncler Ebay Veste Moncler Ebay , RlHF1mZz2uN
Reconnaitre Veste Moncler Reconnaitre Veste Moncler , yHzgX6pFQe
Prix D'une Veste Moncler Prix D'une Veste Moncler , RgQ1BeIlwF
Veste Moncler Outlet Veste Moncler Outlet , rKrvOhGCp
Veste Moncler Prix Neuf Veste Moncler Prix Neuf , IpEYhGaaV
Veste Moncler Montgenevre Veste Moncler Montgenevre , iBll5ZbFRu
Le Prix D'une Veste Moncler Le Prix D'une Veste Moncler , EmIZqGbyQ.
Int茅rieur Veste Moncler Int茅rieur Veste Moncler , WzTHoVpaB
Veste Moncler Homme Pas Cher Veste Moncler Homme Pas Cher , bNpb4DvTYt
Veste Moncler Gen猫ve Veste Moncler Gen猫ve , QfKWiWrnJ.

Anónimo dijo...

Bottes G Star Pour Femme Bottes G Star Pour Femme , fA9zhRaGVd
Bottes A Lacets Femme Bottes A Lacets Femme , WmYZ6pWp1pR
Bottes Femme 5 Cm Bottes Femme 5 Cm , mBzjF3vYXk
Bottes Cuir Femme 3 Suisses Bottes Cuir Femme 3 Suisses , OfK2ChMztS
Botte Femme Tour Mollet 45 Cm Botte Femme Tour Mollet 45 Cm , gHvzGoEIe
Botte Femme Pointure 34 Botte Femme Pointure 34 , BvJWoIarR
Botte Femme 2011 Botte Femme 2011 , kIbo6CdHMg
Botte Femme 10 Euro Botte Femme 10 Euro , PxAOzNloB.
Femme Bottes Caoutchouc Femme Bottes Caoutchouc , HnQUaLkoY
Botte D'hiver Femme Yellow Botte D'hiver Femme Yellow , cUte5QvBKw
Bronx Botte Cerex Webby Femme Bronx Botte Cerex Webby Femme , BxTRrOhfZ.

Anónimo dijo...

top [url=http://www.001casino.com/]casino games[/url] check the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]casino bonus[/url] free no store perk at the foremost [url=http://www.baywatchcasino.com/]free casino games
[/url].

Anónimo dijo...

top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]uk online casinos[/url] brake the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]free casino games[/url] manumitted no store bonus at the chief [url=http://www.baywatchcasino.com/]baywatchcasino.com
[/url].

Anónimo dijo...

Hi there, I enjoy reading all of your post. I like to write a little comment to support
you.

Also visit my web page :: Altgold verkaufen

Anónimo dijo...

http://hermesbirkin.citationguide.net cheap hermes hermes bags replica